Ügyfélszolgálati Iroda

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Költségvetési és pénzügyi ügyintéző:   Nacsa Katalin
Anyakönyvvezető, népességnyilvántartó, adóügyi ügyintéző: Egeresi Sándorné
Szociális és titkársági ügyintéző: Jakab Józsefné

a./ Költségvetési-gazdálkodási feladatok:

 • Költségvetési tervezési feladatkörében összeállítja a megállapított normatívák, tájékoztató jellegű adatok, valamint irányelvek alapján az önkormányzat pénzügyi előirányzatait, ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációt.
 • Elemzéseket készít az egységes pénzalap forrásaira vonatkozóan, számításokat végez a kommunális, egészségügyi, szociális és kulturális ellátás kellő színvonalú működtetésének biztosítására.
 • Javaslatot tesz pénzeszközök átvételére, valamint hitelek felvételére, kötvények kibocsátásra, betétek elhelyezésére.
 • Az éves költségvetés összeállításával kapcsolatban szervezi az intézmények tervező munkáját, gondoskodik a jogszabályban meghatározott szerkezetnek megfelelő költségvetések összeállításáról, azokat felülvizsgálja.
 • Összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, a többi intézménnyel együttműködve.
 • Az intézmények pénzellátását biztosítja, ennek keretében intézményenként az előirányzatokról és azok változásairól nyilvántartást vezet.
 • Az önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában irányítja és ellenőrzi a pénzügyi feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi szabályok érvényesüléséről, pénzügyi fegyelem betartásáról.
 • Összefogja a bérgazdálkodást, a változásokat nyilvántartja, a jogszabályok érvényesülését biztosítja.
 • Kezeli a helyi támogatást szolgáló pénzeszközöket.
 • Felülvizsgálja az intézmények pénzmaradványát, gondoskodik az elkülönítetten kezelendő pénzmaradványok felhasználásáról.
 • Összeállítja az egységes pénzalap felhasználásáról szóló beszámolókat, azokat elemzi és értékeli. Szervezi és irányítja a pénzügyi információ-szolgáltatást és azt a MÁK részére a megadott határidőre továbbítja.
 • Ellátja azon részben önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi feladatait, amelyre a képviselő- testület döntést hozott.
 • A nyilvántartások alapján intézkedik az előírt kötelezettségek behajtásáról.

b./ Az önkormányzat vagyonának kezelésével kapcsolatos feladatok:

 • Vezeti az önkormányzat tulajdonában lévő ingó- és ingatlan vagyon nyilvántartását.
 • Koncepciót dolgoz ki az önkormányzat vagyonának hasznosítására.
 • Előkészíti az önkormányzat vagyonával kapcsolatos önkormányzati rendeleteket, határozatokat.
 • Elvégzi az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, ezek nyilvántartását vezeti.
 • Az önkormányzat intézményeinél lévő vagyon kezelését figyelemmel kíséri.

c./ Belső ellenőrzési feladatok:

 • Vizsgálja a polgármesteri hivatal belső szabályozottságát, számviteli és pénzügyi fegyelmet, a félévi és év végi mérlegbeszámolókat.
 • Elvégzi a munkafolyamatba épített belső ellenőrzési feladatokat.
 • Kapcsolattartás a belső ellenőrzést végző társulással, éves ellenőrzési munkatervek, beszámolók képviselő-testület elé terjesztésének előkészítése.

d./ Gondnoksággal kapcsolatos feladatok:

 • Gondoskodik a hivatali apparátus működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, a községháza fenntartásáról, működtetéséről, karbantartásáról.

e./ Adóügyi feladatok:

 • Az adóigazolással kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatot végez.
 • Lakossági adó, helyi adó megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, végrehajtásával összefüggő feladatot lát el.
 • Megkeresésre adó- és értékbizonyítványt állít ki.

A testület működésével kapcsolatos feladatok:

 • gondoskodik a testületi ülés előkészítéséről, szervezéséről, a testületi ülések jegyzőkönyveinek, határozati kivonatainak elkészítéséről, valamint a határozatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről és az ezzel kapcsolatos egyéb adminisztrációról
 • biztosítja a testületi ülés feltételeinek megteremtését
 • gondoskodik a rendeletek és határozatok nyilvántartásának vezetéséről
 • gondoskodik a rendeletek, továbbá nyilvánosságot érintő határozatok közzétételéről, kihirdetéséről
 • ellátja a bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat

Tisztségviselők munkájának segítésével kapcsolatos feladatok:

 • közreműködik a tisztségviselők által szervezett rendezvények előkészítésében, szervezésében
 • közreműködik a tisztségviselők fogadóóráinak lebonyolításában, a jegyzőkönyvek felvételében 

Személyzeti, munkaügyi feladatok:

 • munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések előkészítése, személyi anyagok, nyilvántartások kezelése
 • közreműködik az intézményvezetői állásokra kiírt pályázati eljárások lebonyolításában

 
Köznevelési és közművelődési feladatok:

 • közneveléssel kapcsolatos feladatok
 • közművelődéssel kapcsolatos feladatok


Jegyzői gyámügyi feladatok:

 • a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltári feladatok elvégzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali határozatok végrehajtásában
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet gyámügyi feladatként hatáskörébe utal

Anyakönyvi ügyintézés:

 • az ASZA rendszer működtetésével összefüggő feladatok
 • születési, házassági, halotti anyakönyv vezetése
 • anyakönyvi kivonatok, másolatok és értesítések kiállítása
 • házasságkötési szertartásoknál való közreműködés
 • névadói ünnepségeken való közreműködés
 • névviseléssel, névmódosítással és névváltoztatással kapcsolatos ügyek intézése 
 • állampolgársági ügyek intézése 
 • anyakönyvi irattár kezelése
 • hagyatéki ügyek intézése

Népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok:

 • átveszi a lakcím-bejelentő lapot és továbbítja feldolgozásra a Járási Hivatal Okmányirodájához
 • címnyilvántartás kezelése
 • Területi Szolgáltató Rendszer kezelése, adatok karbantartása
 • választással kapcsolatos feladatok

Ügyiratkezelési feladatok:

 • a központi iktató útján gondoskodik a hivatalba érkező küldemények ügyiratkezeléséről, az ügyintézők részére történő átadásáról
 • elvégzi az irattározást, szervezi és összehangolja az iratselejtezési munkákat
 • gondoskodik az irattár megfelelő rendjéről, az ott elhelyezett anyagok megfelelő elhelyezéséről
 • ellátja a hivatal telefon (telefax) kezelési feladatait
 • gondoskodik a Közös Hivatal részére érkező és onnan továbbításra elkészített postai küldemények kézbesítéséről

Szociális feladatok:

 • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
 • megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek gyámjául rendelt
 • tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát
 • megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot
 • döntésre előkészíti az éves közfoglalkoztatási tervet
 • közreműködés az átmeneti segély, a köztemetés, a temetési segély megállapítási ügyekben
 • közreműködés a lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálásában
 • hatósági bizonyítványok kiadása